Yeni Dunya

Lyrics by: Michal Elia Kamal


Yeni Dunya

כל הרוחות כבר עזבו מכאן
כל הזכרונות נעלמו
הזמן שעבר, היינו שיכורים ללא סיבה
הזמן שעבר, שכחנו יש כאן גם אהבה

קירות מבטון הם בנו להם
ללא טיפה של שמש להזכיר
כבר הרבה שנים שלא הקימו בית
ובלב נותרה דממה, בלב
והרבה דמעות, נשפכו כיין
כיסו את האדמה

ואם יום אחד ילדי ישאל אותי
היכן אותה השמש היכן אמי
הזמן שעבר, הייתי שיכורה ללא סיבה
הזמן שעבר, שכחתי יש כאן גם אהבה

ואם יום אחד אענה לו גם
תשובות אשר הגיעו מן השאול
כבר הרבה שנים שלא פקחו עיניים ובלב נותרה דממה, בלב
והרבה דמעות נשפכו כמים, על האדמה

Yeni Dunya

Kol haruhot kvar azvu mikan
Kol hazihronot neelmu
Hazman sheavar, hainu shikorim lelo
Siba.
Hazman sheavar, shahahnu yesh kan gam ahava.

Kirot mibeton hem banu lahem
Lelo tipa shel shemesh lehazkir
Kvar harbe shanim shelo hekimu bait. Vebalev notra dmama, balev
Veharbe dmaot, nishpehu keyain
Kisu et ha adama

Veim yom ehad yaldi isal oti
Heihan ota hashemech, heihan imi
Hazman sheaavar, Haiti Shikora lelo
Siba
Hazman sheavar, shahahti yesh kan gam ahava.

Veim yom ehad e’ene lo gam
Tshuvot asher hegiu min hashol
Kvar harbe shanim,shelo pakhu
Enaim ubalev notra dmama, balev
Veharbe dmaot nishpehu kemaim al
Ha’adama.

Yeni Dunya

Yeni Dunya

Yeni Dunya